Polityka prywatności

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu

ul. 11 listopada 3
18-230 Ciechanowiec
woj. podlaskie
powiat wysokomazowiecki

tel. 600 834 841
e-mail: mdp.ciechanowiec@gmail.com

NIP 7221041001
KRS 0000059282
REGON 451099495

Konto: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
29 8749 0006 0000 0130 2000 0010

Polityka prywatności:

 

Polityka Prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je przetwarzamy, a także komu możemy je powierzać lub udostępniać. Poinformujemy Cię też,  jakie prawa przysługują Ci w związku z tym.

OSP ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe. Są one przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.  Aktem prawnym, który reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Dbamy o to, aby  Twoje dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w OSP jest Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu.

Jak możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych

Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście.

Z kim możesz się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania OSP w Ciechanowcu, a także przysługujących Ci praw, możesz kontaktować się z:

Marek Klejzerowicz — e-mail:   mdp.ciechanowiec@gmail.com

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

• realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
• wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• wykonywaniem umowy, której stroną możesz być Ty lub podjęciem działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
• realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
• wyrażoną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

• organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach określonych prawem;
• inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z OSP w Ciechanowcu. Dotyczy to danych, dla których administratorem jest OSP w Ciechanowcu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Przechowywane będą nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164) lub innych przepisów szczególnych.

Jakie są Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
• prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
• prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z tych praw i sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej i celu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Możesz skorzystać z tych praw, składając wniosek drogą e-mailową lub pocztową. Aby mieć pewność, że jesteś osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych pozwalających nam uwierzytelnić Twoje dane.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeśli będziesz mieć informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w OSP w Ciechanowcu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych

Internet nigdy nie będzie całkowicie bezpiecznym miejscem. Dokładamy jednak starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.
Poinformujemy Cię o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem Twoich danych, jeżeli stwierdzimy, że powoduje ono wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.
W jaki sposób informujemy Cię o Twoich prawach i obowiązkach
Staramy się, aby w sytuacji, w której udostępniasz nam swoje dane osobowe, przedstawić Ci szczegółową klauzulę informacyjną. Szczegółowe klauzule informacyjne każdorazowo wskazują:
• właściwą podstawę prawną i cel przetwarzania danych osobowych;
• informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
• informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
• informację o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• informację o odbiorcach danych;
• informację o przysługujących prawach;
• informację o źródle pozyskania Twoich danych, jeśli to nie Ty nam je przekazałeś;
• informację o okresie przechowywania danych.

 

Skip to content