Regulamin

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu

ul. 11 listopada 3
18-230 Ciechanowiec
woj. podlaskie
powiat wysokomazowiecki

tel. 600 834 841
e-mail: mdp.ciechanowiec@gmail.com

NIP 7221041001
KRS 0000059282
REGON 451099495

Konto: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
29 8749 0006 0000 0130 2000 0010

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA

w projekcie „Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu”
realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ciechanowcu

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i rekrutacji uczestników projektu pt. „Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu”, realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ciechanowcu, zwaną dalej Realizatorem Projektu.
2. Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.
3. Program realizowany jest pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.
4. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
5. Realizacja projektu zakłada zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne poprzez utworzenie w Ciechanowcu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
6. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy.
7. Termin realizacji Projektu:  1 grudzień 2022 – 31 grudzień 2023 r.
8. Odbiorcami projektu jest młodzież, dziewczęta i chłopcy w wieku od 15 do 18 lat, zamieszkująca gminę Ciechanowiec. 
9. Każda osoba przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zgłoszeniowego powinna zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
10. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Uczestnicy Projektu

1. Uczestnikami projektu jest młodzież – dziewczęta i chłopcy w wieku od 15 do 18 lat, zamieszkująca gminę Ciechanowiec, chcąca zwiększyć swoje zaangażowanie w lokalnym życiu społecznym, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i otrzymała potwierdzenie akceptacji uczestnictwa w projekcie.
2. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczestników.

§ 3
Zakres wsparcia

1. Projekt zakłada przeprowadzenie m. in. takich działań jak:
a. przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych festynów dla dzieci i młodzieży
b. przygotowanie zawodów o tematyce pożarniczej dla uczestników MDP
c. przeprowadzenie 6 szkoleń lub warsztatów. Przewidywany zakres szkoleniowy:
▪ podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia, bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,
▪ propagowanie przepisów przeciwpożarowych i BHP,
▪ kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, w tym wzmacnianie szacunku do służb mundurowych, historii i tradycji lokalnych społeczności,
▪ organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do pracy w służbach ratowniczych.

§ 4
Zasady rekrutacji uczestników

1. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną, w czasie której zostaną podane jej zasady.
2. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona w sposób ciągły w okresie trwania projektu lub do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników projektu.
3. Procedura rekrutacji uczestników projektu, przebiega następująco:
1) Dokonanie przez Kandydata zgłoszenia do udziału w projekcie, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami i dostarczenie go bezpośrednio do biura Projektu albo przesłanie pocztą.
2) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
3) O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje Koordynator, który tworzy listę uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów.
4) O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, Uczestnik zostanie poinformowany listownie, elektronicznie lub telefonicznie.
5) Po zakwalifikowaniu się do Projektu, Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa w realizowanych działaniach.
6) Termin zakończenia rekrutacji będzie ogłoszony na stronie internetowej Stowarzyszenia.
7) Liczba Uczestników jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestników z listy podstawowej, prawo do uczestnictwa w Projekcie będą miały osoby z listy rezerwowej, według kolejności na tej liście.
4. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga poinformowania Koordynatora. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie składa Uczestnik, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W miejsce Uczestnika, który złożył rezygnację z uczestnictwa w projekcie wstępuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

§ 5
Obowiązki Uczestnika

1. Do obowiązków Uczestnika Projektu należy w szczególności:
1) punktualne i regularne uczestnictwo w działaniach, potwierdzane podpisem na liście obecności,
2) udział w badaniu ankietowym i testowym wykonywanym na potrzeby monitoringu i ewaluacji projektu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać realizatorowi projektu swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzonych działań, w tym oceniać pracę osób zaangażowanych w realizację projektu, celowość i przydatność wsparcia oraz sposób jego realizacji.
2. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z Zarządem OSP.
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
5. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na stronie internetowej.
6. Decyzje realizatora projektu ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.

Skip to content